Data:
Godzina:
          
                                                                                                                                                                                                              

MATURA Z GEOGRAFII

ZAGADNIENIA Z GEOGRAFII GOSPODARCZEJ ŚWIATA

1. Nierównomierne rozmieszczenie ludności świata.
2. Zróżnicowanie rasowe ludności kuli ziemskiej.
3. Procesy urbanizacyjne na świecie.
4. Problemy wyżywienia ludności.
5. Rozmieszczenie upraw, zbiory i plony pszenicy w świecie.
6. Ryż jako roślina wyżywieniowa.
7. Rośliny bulwiaste (okopowe).
8. Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki zróżnicowania rolnictwa.
9. Lasy i gospodarka leśna na świecie.
10. Wydobycie węgla kamiennego na świecie.
11. Wydobycie ropy naftowej na świecie.
12. Niekonwencjonalne źródła energii.
13. Czynniki lokalizacji przemysłu.
14. Rola wydobycia surowców mineralnych w rozwoju regionów.
15. Restrukturyzacja obszarów górniczych.
16. Regiony intensywnego rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu.
17. Transport kolejowy.
18. Żegluga morska.
19. Handel międzynarodowy.
20. Organizacje działające na rzecz utrzymania pokoju na świecie.
21. Okręgi przemysłowe na świecie.
22. Strefy klimatyczne. Ich fauna i flora.
23. Hutnictwo żelaza.
24. Rodzaje turystyki.
25. turystyka światowa - tempo i czynniki rozwoju.
26. Regiony turystyczne.
27. Korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju turystyki.
28. Turystyka w Polsce.
29. Sieć osadnicza Polski.
30. Zróżnicowanie fizjonomicze miast (różne oblicza miast).
31. Największe miasta i zespoły miejskie świata.

ZAGADNIENIA Z GEOGRAFII FIZYCZNEJ

1. Mapa - źródłem informacji geograficznej.
2. Ziemia i jej miejsce we wszechświecie.
3. Ruch obrotowy Ziemi i jego następstwa.
4. Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa.
5. Skala mapy - zadania.
6. Atmosfera. Skład i budowa.
7. Wiatry wywołane globalną cyrkulacją atmosfery.
8. Rozkład opadów na Ziemi.
9. Strefy klimatyczne Ziemi.
10. Obieg wody w przyrodzie.
11. Właściwości fizyczne i chemiczne wody morskiej.
12. Wody podziemne.
13. Genetyczny podział jezior.
14. Budowa wewnętrzna Ziemi.
15. Podział i charakterystyka skał magmowych.
16. Podział i charakterystyka skał osadowych.
17. Dzieje Ziemi (geologia dynamiczna i historyczna).
18. Wpływ wiatru na modelowanie powierzchni Ziemi.
19. Działalność wód płynących.
20. Wpływ lodowców na modelowanie powierzchni Ziemi.
21. Typy wybrzeży morskich.
22. Rozmieszczenie i typy gleb na Ziemi.
23. Świat roślin i zwierząt strefy równikowej.
24. Sawanna a step.
25. Gorące i lodowe pustynie świata.
26. Geneza pustyń na Ziemi.

ZAGADNIENIA Z GEOGRAFI POLSKI

1. Położenie matematyczno-geograficzne Polski w Europie.
2. Sieć rzeczna Polski.
3. Typy genetyczne jezior Polski.
4. Podział gleb w Polsce.
5. Cechy klimatu Polski.
6. Krainy geograficzne Polski - Żuławy Wiślane.
7. Związki elementów środowiska przyrodniczego w Tatrach.
8. Charakterystyka geograficzna Pojezierza Suwalskiego.
9. Nizina Mazowiecka.
10. Baza surowcowa Polski.
11. Handel zagraniczny Polski.
12. Urbanizacja w Polsce.
13. Straty ludności wywołane II wojną światową.
14. Przekształcenia środowiska w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym.
15. Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy - przekształcenie środowiska.
16. Przyrodnicze warunki rolnictwa.
17. Uprawa czterech podstawowych zbóż w Polsce.
18. Uprawy przemysłowe.
19. GOP.
20. Transport samochodowy.
21. Transport kolejowy.
22. Żegluga śródlądowa w Polsce.
23. Zbiorowiska leśne Polski.
24. Charakterystyka wybranych parków narodowych.
25. Struktura zatrudnienia.
26. Restrukturyzacja polskiego przemysłu.
27. Charakterystyka wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
28. Rola wydobycia surowców mineralnych w rozwoju regionów.
29. Bezrobocie - czynniki warunkujące poziom życia społecznego.
30. Węgiel kamienny w Polsce.
31. Węgiel brunatny jako surowiec dla przemysłu energetycznego Polski.

Engine & design by ZSZ3 - 2007